H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Az Interdiszciplináris Doktori Iskola bemutatása

Az Interdiszciplináris Doktori Iskola (a továbbiakban IDI) előzményének az Ormos Mária akadémikus vezette Európa és a magyarság a 19–20. században c. Doktori Program tekinthető, mely 1993-ban, az országban az elsők között nyerte el akkreditációját és az 1994/1995-ös tanévben indult. A doktori iskolák létrehozása idején már közel egy évtizede folyamatosan fejlődött, egyenletesen színvonalas szakmai teljesítményt nyújtott, melynek eredményeként elismert tudományos műhellyé vált. Ezzel biztos alapjául szolgált azon tudományos célkitűzésünknek, hogy a történelem szak többi történelmi korszaka és az azokat oktató tanszékek integrálásával, továbbá a velünk a graduális képzésben több éve együttműködő Néprajz- és Kulturális Antropológia Tanszékkel és a Politikai Tanulmányok Tanszékével kooperálva hozzunk létre új, 2 tudományterületet és 3 tudományágat egyesítő, komplex, integratív tudományos műhelyt. A MAB plénuma a 2002. május 31-i ülésén engedélyt adott arra, hogy az iskola 2 tudományterületen (6. Bölcsészettudományok és 5. Társadalomtudományok) s 3 tudományágban (6.1 Történelemtudományok, 6.7 Néprajz és kulturális antropológia, 5.5 Politikatudományok) doktori képzést és habilitációs eljárást folytasson.

Az IDI lehetővé tette a szellemi erők koncentrálását, szélesítette a tudományos kínálatot. Az IDI dinamikusan fejlődött – a később létesített programok esetében is – a felvett doktoranduszok, illetve az abszolutóriumot szerzettek számát tekintve, s összességében 1994-től 2009 márciusáig az IDI öt programjában 61 doktori védésre és 37 habilitációra, 2009 márciusától 2019 márciusáig 92 sikeres doktori védésre és 38 habilitációra került sor. 1994 és 2019 között összesen 153 doktori védés és 75 habilitáció zajlott az IDI és elődje keretében.

5 Doktori Program jött létre 2005-ben, s e szerint működik 2020 tavaszán is az Interdiszciplináris Doktori Iskola, a közös kutatási és képzési terület prioritásait szem előtt tartva: „Európa és magyarság a világban – korszakokon átívelő tradíciók és modernizációs kihívások (gazdaság, társadalom, politika, kultúra)”. A 3 történelemtudományi Doktori Program: „A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban” Doktori Program, Programvezető: Prof. Dr. Visy Zsolt, DSc; „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800 között” Doktori Program, Programvezető: Prof. Dr. Font Márta, DSc; „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program, Programvezető: Prof. Dr. Ormos Mária, az MTA rendes tagja, Professor Emerita, aki 2018. márciusáig látta el ezt a feladatot, a program koordinálását megbízott programvezetőként Dr. habil. Bánkuti Gábor egyetemi docens vette át. A Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program vezetője Prof. Dr. Vargyas Gábor DSc, a Politikatudományi Programot Pálné Prof. Dr. Kovács Ilona akadémikus vezeti.

2006-ban Prof. Dr. Kisbán Eszter DSc (néprajz- és kulturális antropológia tudományág) tanszékvezető egyetemi tanártól Prof. Dr. Fischer Ferenc DSc (történelemtudományok tudományág) egyetemi tanár vette át az Iskola vezetését, 2020 februárjától Pálné Prof. Dr. Kovács Ilona akadémikus (politikatudományok tudományág) vezeti az Interdiszciplináris Doktori Iskolát.

A MAB 2019 júliusában a Pécsi Tudományegyetemen működő, 2 tudományterületen s 3 tudományágban a néprajz- és kulturális antropológia, politikatudományok, történelemtudományok besorolású Interdiszciplináris Doktori Iskoláját – a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2024. július 19-ig 14 megfelelt törzstaggal akkreditálta.

Az IDI a PTE BTK 7 doktori iskolájának egyike. Az IDI három korszakos történettudományi doktori programja szervezetileg a 2008. szeptember 1-jén létrejött PTE BTK Történettudományi Intézetre épül. A Történettudományi Intézeten belül hat intézeti tanszék működik: Ókortörténeti Tanszék, Régészet Tanszék, Középkori- és Koraújkori Történeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék, Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék (Stiftungsprofessur für Deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen Mitteleuropa). A fentebb említett intézeti tanszékek mellett még az alábbi szervezeti egységek is részét képezik a Történettudományi Intézet szervezeti struktúrájának: Segédtudományi Szeminárium, Ibero-Amerika Központ, Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatási Központ, Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport, Légirégészeti Téka, Europe Kutatóközpont, Ókori Gazdaságtörténeti Kutatóközpont. A Politikatudományi Doktori Program szervezetileg a PTE BTK Társadalmi kapcsolatok Intézete Politikatudományok és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék oktatói, kutatói állományára épül. A Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program a PTE BTK Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék személyi hátterére épül.

Az IDI-ben együttműködő 5 Program minden hallgatójára kötelező képzési sávként kurzust indítottunk 2008 szeptemberétől, amely mind a 2 tudományterület, és a 3 tudományág, továbbá mind az 5 program forrás- és kutatás-módszertani kérdéseit tárgyalja. Az IDI-ben színvonalas, de eddig külön-külön megvalósult kutatás-módszertani programjai elegendő alapot teremtettek arra, hogy az oktatandó új tematikában mind a történeti, mind a néprajzi, mind a politológiai aspektusok együttesen érvényesüljenek, és ezáltal újszerű, szinergikus hatású, koherens, minőségi többletet eredményező kurzust hallgathassanak az összevont közös évfolyami előadássorozaton résztvevő politológus, néprajzos és történész hallgatók. Az IDI-ben minden programra érvényes volt a kifutó 6 féléves, 180 kredites képzési programból 10 kredit közös kötelező képzési sávot hirdettünk „Társadalomtudományi kutatások interdiszciplináris dimenziói (tér, idő, ember)” címmel. A 2016-tól indult 2+2 képzési rendszer 240 kreditjéből maradt a 10 közös képzési kredit, melyet a 2 éves képzési szakasz első félévében kell teljesíteni. A doktoranduszok beszámolási kötelezettsége egy olyan vizsgadolgozat benyújtása, melyet nem saját tudományágából kell választania. Kényszerrendezés történik tehát: így például egy történész hallgató esszé dolgozatát csak politológiai, illetve néprajzi előadásokkal kapcsolatban nyújthatja be. A fentiekből következően egy néprajzos, illetve politológus doktorandusz is „kreditkényszer” alatt áll és a 10 kreditet az IDI-ben szereplő társtudományokból kell megszereznie

Az IDI 5 Programja a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont hálózatának könyvtári-informatikai hátterére épül. A történelemtudományok, a politikatudomány és néprajztudomány jelentős folyóiratai, szakkönyvei, CD-ROM adatbázisai a BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtárában, illetve a BTK-TTK Tóth József Kari Könyvtárban további értékes, speciális állománnyal rendelkeznek. A könyvtárközi kölcsönzés a hazai és a nemzetközi könyvtárak tekintetében is magas szinten biztosított.

Az 5 doktori program speciális oktatási/kutatási igényeit elsősorban a PTE BTK Társadalomtudományi Szakkönyvtára szolgálja ki, mint a PTE Egyetemi Könyvtár szakkönyvtára. A Szakkönyvtár a Történettudományi Intézettel, a Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékkel azonos épületben került elhelyezésre. Az olvasószolgálat működése (kölcsönzési műveletek, könyvtárközi kölcsönzés) teljesen automatizált, a könyvtár állományadatai egészében hozzáférhetők a pécsi Egyetemi Könyvtár integrált katalógusán keresztül. Jól példázzák a PhD-programok és a Társadalomtudományi Szakkönyvtár eredményes együttműködését azok a beszerzések, melyek révén a szakkönyvtár igen fontos és értékes külön-gyűjtemény kialakításához kezdett hozzá. A gyűjtemény külpolitikai kiadványokból, dokumentumsorozatokból áll. A Szakkönyvtár rendszeresen gyűjti a diplomamunkákat és PhD disszertációkat, ezekről számítógépes nyilvántartást is vezet. A néprajz szakos hallgatók is elsősorban a központi egyetemi, a kari, valamint a Társadalomtudományi Könyvtárban találhatják meg a számukra szükséges szakirodalmat. A Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszék saját keretből történő állományfejlesztései a Társadalomtudományi Könyvtárban kerülnek katalogizálásra, ott elérhetőek.