H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Mohay Tamás - Rövid életrajz

Név Mohay Tamás
Születési év 1959
Végzettség egyetem (ELTE BTK néprajz-szociológia)
Szakképzettség etnográfus – szociológus
Jelenlegi munkahely, munkakör ELTE BTK Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék (1989-)
egy. docens
Tudományos fokozat a néprajztudomány kandidátusa, CSc (1993)
Oktatói tevékenység ELTE BTK-n 1989 óta:
 • Bevezetés a néprajzba,
 • Népcsoportok és regionális kultúrák,
 • Társadalomnéprajz,
 • Egyéni életpályák néprajzi elemzése,
 • Európa néprajza (etnogenezis),
 • A néprajz tudománytörténete,
 • Kézművesség,
 • Speciális kollégiumok (paraszti gazdálkodás népi vallásosság, tudománytörténet témaköreiben),
 • Néprajzi proszeminárium és néprajzi szemináriumok,
 • Szakdolgozati szeminárium,
 • Bevezetés az anyagi kultúra néprajzába (történész muzeológus hallgatóknak),
 • Szakmai gyakorlatok, szervezett csoportos gyűjtések vezetése, tanulmányi kirándulások rendszeres szervezése itthon és a szomszédos országokban.
Vendégoktató ill. meghívott előadó
 • az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán (1986-1988),
 • a Janus Pannonius Tudományegyetemen (1994, 2003),
 • a Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen (1990, 1994, 2004),
 • a Szent Ignác Szakkollégiumban (2001).
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím (a habilitáció megtörtént, testületi elismertetése folyamatban van)
Munkaviszony kezdete 1983 (MTA TMB); ELTE BTK-n: 1989
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • MTA TMB ösztöndíjas, 1983-1986;
 • muzeológus a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában, a Gyűjtésszervezési Csoport vezetője, 1985-1994;
 • Magyary Zoltán ösztöndíjas, 1997-98;
 • Bolyai János Ösztöndíjas, 1999-2002;
 • Széchenyi Ösztöndíjas, 2002-2005;
 • OTKA kutatás témavezetője 1994-1997;
 • Kutatási pályázatok nyertese, témavezetője 1992 óta a Pro Renovanda Cultura Hungariae, az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások stb. révén.
 • Ezen támogatások segítségével kutatások Dél-Szlovákiában (gazdálkodás, migráció, vendégmunka), Erdélyben Csíkban és Gyimesben (népi vallásosság, búcsújárás).
 • Több szakmai tanulmánykötet szerkesztője, sajtó alá rendezője.
 • Néprajzi dokumentumfilmek alkotó szerkesztője Tari Jánossal, Zsigmond Dezsővel.
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • Kájoni Jánostól Márton Áronig: Kétszázötven év a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás alakulástörténetéből. In: Rítus és ünnep az ezredfordulón. Szerk. Pócs Éva. Budapest, L’Harmattan – Marcali Múzeum – PTE Néprajzi Tanszék, 2004. 221-243.
 • Szentképek a falon: hagyományok és nemzedékek., In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Budapest, L’Harmattan, 2004, III., 7-32.
 • Vonzáskör változásban: búcsújárás Csíksomlyóra. In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. 273-324.
 • Töredékek az ünnepről. Budapest, Nap Kiadó, 2008. 266 p.
 • Erdély, a vallási sokszínűség és türelem földje. In: Ház és ember 20. k. (2007) Szerk. Cseri Miklós. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 61-78.
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Egy naplóíró parasztember. Nagy Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken. Budapest, 1994. (1995.) /Dissertationes Ethnographicae 8./
 • Térszerveződés a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Néprajzi Értesítő LXXVIII. (1996) 29-58.
 • „Franciások„. Szlovákiai magyar vendégmunkások franciaországi falvakban a két világháború között. Népi kultúra – népi társadalom XIX. (1998) 173-190.
 • Egyének és életutak. In: Magyar néprajz VIII. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Társadalom. Szerk. Sárkány Mihály, Szilágyi Miklós. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2000, 760-790.
 • New borders and new questions in ethnography – The perspectives at the turn of the millennium., In: Making and Breaking of Borders. Ethnological Interpretations, Presentations, Representations. Ed.: Teppo Korhonen et al. Helsinki, 2003, 45-54.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása
 • Magyar Néprajzi Társaság titkára 1988-1991, választmányának tagja 1988-2006.
 • Az OTKA néprajzi zsűrijének tagja (1996-1998), elnöke (1998-2001),
 • Az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának tagja (2001-2004).
 • MTA Köztestületi tag 2000-.
 • A MTA Néprajzi Szakbizottságának tagja (2002-2006).
 • Tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak,
 • Tagja a Kriza János Néprajzi Társaságnak,
 • Tagja a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesületnek.
 • Kandidátusi, doktori és PhD disszertációk bizottságaiban tag, opponens. Bírálatok, lektorálások, ajánlások szervezetek, intézmények, kiadók és pályázók számára.
 • Nemzetközi konferenciákon több alkalommal előadó.
 • A Magyar Néprajzi Társaság Jankó János díja, 1993;
 • OTKA Ipolyi Arnold Díja, 2001.
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)