H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

"Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Program

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Bölcsészettudományok

Tudományág: Történettudomány

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék

A képzésért felelős oktató: Ormos Mária Professzor Emerita az MTA r. tagja Szakmai célok

Az „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Program a történettudományban készít fel fiatal kutatókat, nevel magasan képzett gyakorlati szakembereket. Oktatási és kutatási programját a történeti és társadalmi szemlélet, a régiók és helyi társadalmak tematika köti elsősorban össze, történeti és jelenkori metszetekben, hazai és európai léptékben. Számos további résztémában kínál hallgatóinak mind kurzusokban, mind a témavezető mellett rendelkezésre álló állandó konzulens segítségével akár interdiszciplináris megközelítési lehetőséget.

Szakmai leírása

1994-től kezdődően a doktori képzés egy alaposan átgondolt, szisztematikus, kétheti rendszerességgel tartott, azaz iskolarendszerű és egyben kreditrendszerű oktatási struktúrában valósul meg. A doktori program kurzusai keretében részben a graduális képzésből hiányzó ismeretek, részben az alapképzésben szerzett tudásanyagot elmélyítő elméleti és gyakorlati ismertetek magas színvonalú oktatása folyik. A képzést a tartalmi sokszínűség és a kutatásmódszertani megalapozottság jellemzi. A képzés egyenletesen magas szakmai színvonalának biztosításához hozzájárult, hogy egyes speciális témákra országos (esetenként nemzetközi) szaktekintélynek örvendő, köztük külföldi előadókat hívtunk meg. Az „Európa és a magyarság a 18-20. században” doktori program mind az oktatói személyi, mind a technikai háttér tekintetében az Újkortörténeti és a Modernkori Történeti Tanszékre épül. A magyarországi felsőoktatásban egyedülálló módon a magyar és egyetemes történelem oktatása és kutatása szervezetileg nem válik szét külön-külön tanszékekre, hanem korszakonként egy-egy tanszék programjában valósul meg. Ez az integráló szemlélet a doktori programban is érvényesül. A program működése során szorosan együttműködünk a BTK más tanszékeivel, és az egyetem más karaival. A doktori képzés ismertségét bizonyítja, hogy mind képzésre, mind fokozatszerzésre nemcsak az ország egész területéről, hanem a határon túlról is jelentkeznek.

Kutatási témák/témafelelősök

 • Dr. Bánkuti Gábor PhD, egyetemi adjunktus: Egyháztörténet a 20. században
 • Dr. habil. Bebesi György, PhD, egyetemi docens: Az orosz politikai konzervativizmus. Az orosz szovjet történelem sajátosságai.
 • Dr. habil. Fischer Ferenc, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár: A bipoláris világ hatalmi rendszere. Ibero-Amerika 19-20. századi története, különös tekintettel az európai - latin amerikai katonai kapcsolatokra. A tengeri hatalom kérdései. Geopolitika.
 • Dr. habil. Fischerné Dárdai Ágnes, PhD, főigazgató, PTE Egyetemi Könyvtár: Tankönyvelmélet, tankönyvtörténet, összehasonlító tankönyvelemzés, tankönyvek ikonográfiai vizsgálata, a történelmi tanulás sajátosságainak vizsgálata, történelemtankönyvek komparatív vizsgálata.
 • Dr. habil. Gőzsy Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus. Magyar történelem 18-19. században, különös tekintettel a közigazgatás-, a művelődés- és az egyháztörténetre; magyar és egyetemes historiográfia, újkori várostörténet, lokális történelem.
 • Dr. habil. Gyarmati György, DSc, egyetemi tanár. A magyar történelem kérdései a XX. század második felében, különös tekintettel a Rákosi- és Kádár-korszak politika- és társadalomtörténetére.
 • Dr. habil. Hahner Péter, PhD, tanszékvezető egyetemi docens. Újkori egyetemes történet. Franciaország a 17-18. században. Az USA története.
 • Prof. Dr. Harsányi Iván, CSc, Professor Emeritus. Dél-Európa országai a XX. században. Az európai integráció története és intézményrendszere.
 • Dr. habil. Hornyák Árpád, PhD egyetemi docens. A Balkán történeti fejlődésének sajátosságai a 19-20. században, Magyarország és a Balkán országainak kapcsolatai.
 • Dr. habil. Kaposi Zoltán, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár. A 18-20. század magyar és egyetemes gazdaságtörténet.
 • Dr. habil. Majdán János, CSc, Magyarország története a 19. században. A reformkori Magyarország. A 19. századi modernizáció kérdései. Gazdaság- és technikatörténet a 19. században.
 • Dr. habil. Nagy Mariann, PhD, egyetemi docens. Dualizmuskori gazdaság- és társadalomtörténet. A magyarországi nemzeti kisebbségek és a zsidóság története a 19. században és a 20. század elején. Újkori város- és életmódtörténet. Egyháztörténet.
 • Prof. Dr. Ormos Mária, az MTA rendes tagja, programvezető, Professor Emerita. Magyar és egyetemes történet a 19-20. században, különös tekintettel a diktatúrákra és a politikai eszmetörténetre.
 • Dr. Pilkhoffer Mónika, PhD, egyetemi adjunktus. Művészet- és művelődéstörténet (19. és 20. század). A 19. és 20. századi művészet- és művelődés témakörén belül a klasszicizmustól a szocreálig az egyes stílusok jellemzőinek, alkotóinak és emlékeinek a kutatása. Urbanizáció, városrendezési kérdések, modernizáció, lakáskultúra, térhasználat. Az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrtörténete.
 • Dr. Rab Virág, PhD, egyetemi adjunktus. Magyarország és Európa gazdasági, pénzügyi helyzete és gazdaságpolitikája a 19. század utolsó harmadától a második világháború végéig, különös tekintettel a nemzetközi együttműködési politika szerepére.
 • Prof. Dr. Gerhard Seewann, PhD c. egyetemi tanár. Magyar történelem és történetírás. Magyarországi németek és a magyar-német kapcsolatok története középkortól jelenkorig. Történelmi diskurzusok és emlékezés Magyarországon. A Habsburg monarchia történelme és történetírása. Kisebbségkutatás a múltban és a jelenben. Migrációs folyamatok Délkelet-Európában. A török háborúk története.
 • Dr. habil. Sokcsevits Dénes, PhD, intézetigazgató egyetemi docens, PTE BTK Szlavisztika Intézet. Magyar-horvát történeti kapcsolatok a 19. és a 20. században, a magyarok horvátokról alkotott képe, a horvátok magyarságképe.
 • Dr. habil. Vitári Zsolt, PhD, egyetemi adjunktus. A német államok és Németország a 19. és a 20. században: a nemzetiszocializmus és előzményeinek története; a német államfejlődés sajátosságai; a német államok és Németország kapcsolatai Délkelet-Európával, Magyarországgal; ifjúság, ifjúsági mozgalmak; a magyarországi németség a 20. században.
 • Dr. habil. Vonyó József, PhD c. egyetemi tanár. A XX. századi magyar történelem kérdései, különös tekintettel a két világháború közötti politikatörténetre. A jobb- és baloldali radikalizmus – pártok, mozgalmak, rendszerek – Magyarországon. Magyarországi várostörténet a 19-20. században.

Szakmai tárgyak

A doktori képzés tantervét és kurzusait a PTE BTK tanrendje tartalmazza. Az első négy félév anyaga rotációban követi egymást, ami biztosítja, hogy a szervezett képzés anyagát minden doktorandusz hallgató elsajátíthassa. Előadások/témák: Politikai eszmeáramlatok története a 18-20. században (2 szemeszter) Konzervativizmus (egyetemes, magyar). Neokonzervativizmus. Radikális konzervativizmus Magyarországon. Antiszemitizmus. Nemzeti szocializmus fasizmus. Keresztényszocialista és kereszténydemokrata gondolati rendszerek. Liberalizmus (egyetemes és magyar). Neoliberalizmus. Marx és a marxizmus. Anarchizmus. Szocializmus. Leninizmus Sztálinizmus. Szociáldemokrácia. Narodnyikizmus és szlavofilek. 20. századi agrárideológiák. Radikális konzervativizmus az Ibér félszigeten a 20. században. Ideológiák a 20. századi képzőművészetben. Magyarország és szomszédai. Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia, délszláv államok, Ukrajna, Románia, (2 előadás) Lengyelország, Olaszország, az Osztrák Magyar Monarchia nemzetiségei, nemzetiségi politikája. A történettudomány forrásai és módszerei. A Történeti Hivatal. A levéltárakról, a levéltári kutatásról: Magyar Országos Levéltár története, felépítése és helye a kutatásban. Egyházi Levéltárak. Megyei levéltárak. A könyvtárakról általában: katalógus, könyvek, folyóiratok, röplapok. A Szegedi Egyetemi Könyvtár. A Pécsi Egyetemi Könyvtár és a Klimó Gyűjtemény. Múzeumok. Oral history. A helytörténeti kutatás sajátosságai. Kutatás külföldi levéltárakban, könyvtárakban. Filmhíradók és dokumentumfilmek. A számítógép szerepe a feldolgozásban. Művészet és történelem. Műfaji sajátosságok (recenzió, tanulmány, stb.), forráskritika, szerzői etika.

A képzés tartalmi követelményei

A képzésben állami ösztöndíjas (nappali) és költségtérítéses (levelező) hallgatók vesznek részt. A képzési idő 6 félév. A kurzusok anyagából a doktoranduszok minden szemeszter végén a programok sajátosságainak megfelelő vizsgát tesznek. Emellett minden hallgató rendszeres konzultációt folytat témavezetőjével. A hallgatók a negyedik szemeszter végén szigorlatot tesznek; a szigorlatra jelentkezés feltétele egy, a majdani disszertáció fejezetét, vagy annak átfogó tartalmát bemutató dolgozat beadása, 1 szerzői ív terjedelemben. A 6 félév után lehetőség nyílik a disszertáció beadására és a doktori fokozatszerzés folyamatának elindítására.