H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

„A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Társadalomtudományok

Tudományág: Politológia

A szak megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE BTK TKI Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

A képzésért felelős oktató: Pálné Dr. Kovács Ilona, akadémikus, egyetemi tanár

Szakmai leírása

A program alapvető célja komplex, interdiszciplináris (politikatudományi, politikai szociológiai, regionális tudományi, történettudományi) ismereteket nyújtani a hallgatók számára annak érdekében, hogy képesek legyenek értelmezni, elemezni a kormányzást meghatározó társadalomtudományi, különösen politikatudományi dimenziókat.

A program keretében áttekintést kapnak a hallgatók a hatalommegosztás térbeli (helyi, regionális és transznacionális) metszeteiről, a kormányzás komplex területi, többszintű és többszektorú, különösen civil társadalmi viszonyrendszeréről, a globális és geopolitikai trendekről, egyes közpolitikák sajátosságairól.

A doktori képzés elméleti és módszertani segítséget kíván nyújtani különösen a területi kormányzás, az egyes önkormányzati közpolitikák elemzéséhez, a helyi társadalmak komplex (szociológiai, politikatudományi, antropológiai, történeti) megközelítésű kutatásához, nemzetközi összehasonlító elemzéséhez.

A megközelítés komplexitása okán a programra nemcsak politológus, hanem egyéb társadalomtudományi illetve bölcsész végzettségű hallgatók is jelentkezhetnek.

A képzés interdiszciplináris jellegét erősíti a doktoriskola történettudományi és néprajzi programjaival való oktatási és kutatási együttműködés.

A képzés szerkezete

  1. Képzési és kutatási szakasz
  2. Kutatási és disszertációs szakasz

Az első szakaszt komplex vizsga követi, melynek sikeres letétele a második szakasz megkezdésének feltétele. A negyedik félév aktív végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási-disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként előírt komplex vizsga során a vizsgabizottság a tanulmányi és kutatási előmenetelt értékeli. A doktorandusznak a sikeres komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Tanóra rendszerű oktatásra csak az első, képzési és kutatási szakaszban kerül sor, a második szakasz a kutatások megvalósítására, témavezetői és egyéb szakmai konzultációkra, a publikációs követelmények megvalósítására szolgál.

Az interdiszciplináris megközelítésre törekvő program oktatási és kutatási tematikájába hallgatókat kutatásuk elvégzésében segítő kutatáselméleti és módszertani kurzusok, illetve a többszintű kormányzás és a regionális valamint nemzetközi tanulmányok témakörei tartoznak, beleértve a hazai, az európai és a globális folyamatokat is. A program nagy súlyt helyez a civil és közjogi autonómiákra is.

Komplex vizsga

A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (az első négy aktív félévben) legalább 120 kredit, ezen belül valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő hallgatót, akinek doktoranduszi jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).

A komplex vizsga két részből áll:

  • a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a képzés során érintett témakörök szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot.
  • b) a tudományos részből, ami a tudományos előrehaladásáról és elképzeléseiről való beszámolást jelenti. A komplex vizsgának ebben a második részében a vizsgázó szóban ad számot kutatási témájáról, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

Kutatási témák/témafelelősök

A kutatási témák az alábbi általános csoportokba sorolhatóak, amelyeken belül a hallgatók széles skálán választhatnak a konkrét témák között. A disszertációk készítésének szakmai segítésére a doktoriskola tanárai mellett külső konzulensek is felkérhetők.

  • Helyi politika, önkormányzatok — Dr. Kákai László
  • Többszintű kormányzás — Pálné Dr. Kovács Ilona
  • Nemzetközi tanulmányok, geopolitika — Dr. Tarrósy István
  • Közpolitikai elemzések — Dr. Vadál Ildikó