H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Szakirodalom

„A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1800 között” Doktori Program

 

Latin nyelv 1.
 • Nagy-Kováts-Péter: Latin nyelvtan a középiskolák számára, Bp., 1966.
 • Ferenczi-Monostori, Latin nyelvkönyv, Bp., 2006.

 

Történetírói iskolák és módszerek 1.
 • Duby, Georges – Lardreau, Guy: Párbeszéd a történelemről. Bp. 1993.
 • Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp. 2000.
 • Juhász Anikó – Csejtei Dezső: Történelem– kulcsra készen? Veszprém 2000.
 • Ormos Mária: A történelem vonatán. Bp. 2005.

 

Történetírói iskolák és módszerek 2.
 • Burke, Peter (ed.): Die Geschichte der „Annales”. Berlin 2004.
 • Bloch, R. Howard – Nicols, G. Stephen: Medievalism and the Modernist Temper. London 1996.
 • Warren, John: History and the Historians. London 1999.
 • Wehler, Hans-Ulrich: Die Herausforderung der Kulturgeschichte. München 1998.
 • Welskopp, Thomas – Mergel, Thomas: Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. München 1997.

 

Forrástípusok – kutatási módszerek
 • Kristó Gyula: História és kortörténet a Képes Krónikában. Bp., Magvető, 1977.
 • Kristó Gyula: Magyar historiográfia. Történetírás a középkori Magyarországon. Bp,. Osiris, 2002.
 • Schmale, Franz-Josef: Geschichtsbild: Sicht und Bedeutung der Geschichte als Ganzes In: Funktion und Formen mittelalterlicker Geschicgtsschreibung 1993. 38-54.
 • Schmale, Franz-Josef: Historiographische Genera, In: Funktion und Formen mittelalterlicker Geschicgtsschreibung. 1993. 105-123.

 

A recenzióírás módszertana
 • Egyéni munkaterv szerint, a témavezetővel egyeztetve egy kiválasztott műről recenzió készítése.

 

Európa régiói a közép-és koraújkorban
 • Curta, Florin (ed.): East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages. Michigan 2005.
 • Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp., Magvető, 1983.
 • Wandycz, S.: A szabadság ára. Kelet-közép-Európa története a középkortól máig. Bp. 2004

 

Nyugat-Európa 1.
 • Bartlett, R.: The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350. London, 1993.
 • Butlin, R. A. – Dogdshon, R. A.: Európa történeti földrajza. Bp. 2006.

 

Nyugat-Európa 2.
 • Mezey Barna-Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus – és alkotmánytörténet. Bp. 2003.
 • Sashalmi Endre: A nyugat-európai államfejlődés vázlata. Bp., Pannonica, 2006.

 

Kelet-Európa 1.
 • Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. Bp. 2001.
 • Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Bp., Balassi, 1998.
 • Obolensky, D.: A bizánci nemzetközösség. 500-1453. Bp. 1999.

 

Kelet-Európa 2.
 • Fodor Pál: A szultán és az Aranyalma. Tanulmányok az oszmán történelemről. Bp. 2001.
 • Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Bp. 2005.
 • Sashalmi Endre (szerk.): „Kelet-Európa” és a „Balkán” 1000-1800 közt. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? Pécs, Kelet-Európa és Balkán tanulmányok IV. 2007.

 

Keleti kereszténység – nyugati kereszténység 1.
 • Chadwick, O.: A reformáció. Bp., Osiris, 1997.
 • Kiss Gergely: Az egyházi kormányzat a középkori Magyarországon, In: Font Márta (szerk): Magyarország. kormányzati rendszere 1000-1526. Pécs, 2007.
 • Mályusz Elemér: A javadalmak betöltése. In: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. Attraktor, Máriabesnyő, Gödöllő, 2005. 81-108.
 • Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom. Bp., Európa, 2006.

 

Keleti kereszténység – nyugati kereszténység 2.
 • Fennell, G.: The History of the Russian Church to 1448. London, 1998.
 • Uszpenszkij, L.: Az ikon teológiája. Bp., Kairosz, 2003.
 • Florenszkij, P.: Az ikonosztáz. Bp., Typotex, 2005.

 

Művelődéstörténet
 • Baxandall, M.: Reneszánsz festészet, reneszánsz szemlélet. Bp., Corvina, 1986.
 • Cesare Ripa: Iconologia. (Sajó Tamás ford.) Bp., Balassi, 1997.

 

Eszmetörténet 1.
 • Canning, J: A középkori politikai gondolkodás története. Bp. 2002.
 • Eckhart Ferenc: A Szentkorona –eszme története. Bp. 1941.

 

Eszmetörténet 2.
 • Kiss Gergely-Radó Bálint-Sashalmi Endre: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap. Bp. 2006.
 • Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1997.

 

Jogtörténet 1.
 • Béli Gábor: Árpád-kori törvényeink. In: Jura 2000/1-2. URL: Egyetemi Könyvtár
 • Béli Gábor: Jogállás szerint alkalmazott büntetések a régi magyar jogban. In: Andrássy György- Nemessányi Zoltán- Varga Tamás (szerk.): Emlékkönyv Fülöp Miklós születésének 50. évfordulójára. Pécs, 2006.
 • Kocher, G.: Szimbólumok és jelek jogban. Történeti ikonográfia. Pécs 2008.

 

Jogtörténet 2.
 • Béli Gábor: Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Bp.–Pécs 1999.
 • Bónis György: Szent István törvényének önállósága. In: Századok 1938. 9-10. 433-487.

 

Idegen nyelvi forrásolvasás
 • Egyéni munkaterv szerint, a témavezetővel egyeztetve