H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Dr. Fedeles Tamás - Rövid életrajz

Név Fedeles Tamás
Születési év 1974
Végzettség Tudományegyetem
Szakképzettség Történelem szakos középiskolai tanár; katolikus hittanár
Jelenlegi munkahely, munkakör PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus,
Történeti Segédtudományok Szeminárium vezetője
Tudományos fokozat PhD, történelemtudomány (2005)
A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526)
MTA tagság; MTA doktora; „dr. habil” cím
Jelentős hazai kutatói ösztöndíjak MTA Bolyai János kutatói ösztöndíj (2008-2011)
Oktatói tevékenység Oktatásban eltöltött idő:
 • 7 év
 • Szegedi Tudományegyetem (2000-2003)
 • Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (2003-2005)
 • Pécsi Tudományegyetem (2002; 2004-)
Oktatott tárgyak:
 • Történeti segédtudományok;
 • Bevezetés a történettudományba;
 • A történelmi megismerés sajátosságai;
 • Közgyűjteményi és könyvtári alapismeretek;
 • A középkori magyar egyház története;
 • A középkori zarándoklatok története;
 • Egyházi társadalom a középkori Magyarországon;
 • Uralkodók és pápák a középkorban;
 • A középkori magyar értelmiség kialakulása, fejlődése;
 • Mindennapi élet a középkori Magyarországon;
 • Magyarország története a Hunyadi-korban;
 • Magyarország története a késő középkorban (1382-1526);
 • A katolikus reform és kultúrája;
 • A Kárpát-medence és Európa történeti földrajza;
 • Humanizmus és reneszánsz.
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
 • tudományos segédmunkatárs (2004-2005)
 • egyetemi tanársegéd (2005-2006)
 • egyetemi adjunktus (2006-)
 • Történeti Segédtudományok Szeminárium vezetője (2006-)
 • Kristó Gyula-díj (2007)
 • MTA PAB és a Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány – I. díj (2004)
 • XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia – 3. díj (1999)
Konferenciaszereplések:
 • Budapest (2009, 2006),
 • Szabadka (2008),
 • Zalaegerszeg (2008),
 • Mohács (2008),
 • Piliscsaba (2007),
 • Berlin (2006),
 • Bécs (2005),
 • Bátaszék (2005),
 • Freudenstadt (2004),
 • Szeged (2007, 2005, 2003, 2001),
 • Pécs (1998-2009)
 • összesen: 26 hazai konferencia-előadás;
 • 6 nemzetközi konferencia-előadás;
 • 21 önálló magyarországi előadás; 7 önálló külföldi előadás
Külföldi ösztöndíjak:
 • Erasmus-ösztöndíj, Köln (1998-1999, 3 hó),
 • Pro Renovanda Cultura-ösztöndíj, Bécs (2000, 2 hó),
 • DAAD-ösztöndíj, Bonn (2003-2004, 6 hó),
 • Collegium Hungaricum ösztöndíj, Bécs (2006, 2008: 4 hó),
 • Klebelsberg Kunó ösztöndíj (2008, 2009: 2 hónap)
Publikációk száma:
 • 118 db, ebből idegennyelvű: 6 db (könyv: 3db, szerkesztett kötet: 3db).
Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi
 • A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354-1526). Pécs, 2005. (Tanulmányok Pécs történetéből 17.) 481 o. + 7 térkép.
 • „Bosniae... Rex... Apostolorum limina visit”
 • Újlaki Miklós 1475-ös római zarándoklata. Történelmi Szemle 2008/4. 461-478.
 • Vallásos áhítat, közösségtudat, reprezentáció. A késő középkori körmenetek főbb jellemzői. Aetas, 22. (2007:3) 59-82.
 • Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai Móré Fülöp (1476/1477-1526). Levéltári Közlemények, 78. (2007):2 35-84.
 • A tolnai és a regölyi főesperesség. Régészeti és prozopográfiai adatok Tolna megye egyházigazgatásának történetéhez. Századok, 140 (2006) : 2. 397-433. (társszerzővel)
Az eddigi tudományos- életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció
 • Eine Bishofsresidenz in Südungarn im Mittelalter. Die Burg zu Fünfkirchen (Pécs). In: Quaestiones Medii Aevi Novae vol. 13. Warszawa, 2008. 179-217.
 • Ausländer in den ungarischen Dom- und Stiftskapiteln während des Spätmittelalters (1301-1526). In: Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis IV. Hgg. v. FONT, Márta. Pécs, 2007. 73-100.
 • Egy németalföldi orvosdoktor a középkori Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, 190-193 (2005), 185-196.
 • A pécsi székeskáptalan és kanonokjai a 18. század első felében. In: A Pécsi Egyházmegye a 17-18. században. Szerk. Fedeles Tamás-Varga Szabolcs. Pécs, 2005. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis I.) 204-245.
 • Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között. Zágrábi kanonokok a pécsi székeskáptalanban (1354-1526). Egyháztörténeti Szemle, 2005/2. sz., 59-79.
Tudományos közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása Tudományos társasági tagság:
 • MTA Fiatal Kutatók Testülete, koordinátor (2008-);
 • Magyar Történelmi Társulat, tag (2008-);
 • MTA Köztestülete, tag (2007-);
 • MTA PAB Egyháztörténeti Munkabizottság, titkár (2004-);
 • MTA PAB Várostörténeti Bizottság, tag (2005-);
 • Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága, tag (2005);
 • PTE BTK Könyvtári Bizottság, tag (2007-)
Konferenciaszervezés:
 • Renaissance-Relations International Conference (2008);
 • 825 éves a hiteleshelyi írásbeliség (2006),
 • Egyházi arcélek a Pécsi Egyházmegyében (2006);
 • Egyháztörténeti konferencia Szatmári György pécsi püspökké történő kinevezésének 500. évfordulóján (2005);
 • Egyháztörténeti konferencia az 1704-es pécsi kuruc és rác dúlás 300. évfordulóján (2004)
Szerkesztőbizottsági tagság:
 • Pécs Lexikon szerkesztőbizottsági tag, szakszerkesztő (2008-);
 • Baranyai Történelmi Közlemények
Kutatási projektek:
 • Magyar kormányzattörténet (OTKA-2005);
 • Közép-Kelet Európa és a Balkán területi és strukturális vizsgálata (OTKA 2004-2009, vezető: Prof. Font Márta);
 • A Pécsi Egyházmegye Monográfiája (2005-2009, szerkesztőbizottsági tag, szerkesztő, szerző);
 • Az utolsó magyar középkori herceg: Újlaki Lőrinc pályafutása (2008-2011).
Publikációs lista [.pdf] ← (Pdf-ben)