H-7624 Pécs, Rókus u. 2. | Tel.: (72) 503-642 – Fax: (72) 501-565
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
 

Az Interdiszciplináris Doktori Iskola bemutatása

Az Interdiszciplináris Doktori Iskola előzményének az Ormos Mária akadémikus vezette Európa és a magyarság a 19-20. században c. doktori program tekinthető, mely 1993-ban, az országban az elsők között nyerte el akkreditációját, és az 1994/1995-ös tanévben indult. A közel egy évtized folyamán fokozatosan fejlődött, egyenletesen színvonalas szakmai teljesítményt nyújtott, melynek eredményeként elismert tudományos műhellyé vált. Ezzel biztos alapjául szolgált azon tudományos célkitűzésünknek, hogy a jelenlegi PTE BTK Történettudományi Intézet 6 tanszékének: Ókortörténeti Tanszék, Régészeti Tanszék, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, Újkortörténeti Tanszék, Modernkori Történeti Tanszék valamint a Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék integrálásával, továbbá a velünk a graduális képzésben együttműködő Társadalmi Kapcsolatok Intézet két tanszékével: Néprajz- Kulturális Antropológia Tanszékkel és a Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékkel kooperálva hoztunk létre új, több diszciplínát egyesítő, komplex tudományos fórumot.

Az Interdiszciplináris Doktori Iskola vezetője Dr. habil. Fischer Ferenc DSc intézetigazgató egyetemi tanár. Az Interdiszciplináris Doktori Iskola öt programba szerveződik: a „A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban” Történettudományi Doktori Program, melynek programvezetője Dr. habil. Visy Zsolt DSc, Professor Emeritus; a „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1700 között” Történettudományi Doktori Program, melynek programvezetője: Dr. habil. Font Márta DSc, tanszékvezető egyetemi tanár; az „Európa és a magyarság a 18-20. században” Történettudományi Doktori Program, melynek programvezetője: Dr. Ormos Mária, az MTA r. tagja, Professor Emerita; az „Életmód és mentalitás – jelenkori és történeti európai etnológiai vizsgálatok egyetemes kitekintéssel” Néprajz-kulturális antropológia Doktori Program, melynek programvezetője: Dr. habil. Vargyas Gábor DSc, tanszékvezető egyetemi tanár; és a „A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói” Politikatudományi Doktori Program, programvezető: Dr. habil. Pálné Kovács Ilona, az MTA l. tagja, egyetemi tanár. A 3 történettudományi, a néprajz és kulturális antropológia és a politológia doktori programok együttesen lehetővé teszik a szellemi erők koncentrálását, szélesítik a tudományos kínálatot. Az Interdiszciplináris Doktori Iskola 5 doktori programja komplex módon vizsgálja a modernizációs kihívásokat, a gazdaságot, a társadalmat, a politikát, a kultúrát és a korszakokon átívelő tradíciókat.

A doktori fokozat szervezett képzésben való részvétellel, illetve egyéni felkészülés alapján szerezhető meg. Mind az öt Doktori Programban, ebben a képzési formában állami ösztöndíjas (nappali) és költségtérítéses (levelező) hallgatók vesznek részt. A képzési idő 6 félév. A hat félév alatt teljesítendő tanegységek száma: 180. Az első négy félévben a hallgatóknak heti rendszerességgel óralátogatási kötelezettségük van. A kurzusok anyagából a doktoranduszok minden szemeszter végén a programok sajátosságainak megfelelően vizsgát tesznek. Emellett minden hallgató rendszeres konzultációt folytat témavezetőjével.

Az IDI-ben minden programra érvényes 180 kredit képzési programból 10 kredit közös kötelező képzési sávot hirdetünk „Társadalomtudományi kutatások interdiszciplináris dimenziói (tér, idő, ember)” címmel. Képzésük első évében az öt Program minden (ösztöndíjas és költségtérítéses-önköltséges) hallgatójára kötelező képzési sávként kerül ez a kurzus meghirdetésre, amely mind a két tudományterület, és a három tudományág, továbbá mind az öt program forrás- és kutatás-módszertani kérdéseit tárgyalja. Az IDI színvonalas kutatás-módszertani programjai elegendő alapot teremtenek arra, hogy az oktatandó tematikában mind a történeti, mind a néprajzi, mind a politológiai aspektusok együttesen érvényesüljenek, és ezáltal újszerű, szinergikus hatású, koherens, minőségi többletet eredményező kurzust hallgathassanak az összevont közös évfolyami előadássorozaton résztvevő politológus, néprajzos és történész doktorandusz hallgatók. A doktoranduszok beszámolási kötelezettsége egy olyan vizsgadolgozat benyújtása, melynek témáját nem saját tudományágából kell választania, a 10 kreditet az IDI-ben szereplő társtudományokból kellett megszereznie.

A hallgatók a programok sajátosságainak megfelelően szigorlatot is tesznek. A 6 félév után lehetőség nyílik a disszertáció beadására, és a doktori fokozatszerzés folyamatának elindítására.

Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős, felsőoktatásban eltöltött oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal, valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (megfelelő számú és minőségű publikáció) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a Ph.D. fokozat megszerzését. Az egyéni felkészülők csak a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól kapnak felmentést, de a doktori fokozatszerzés minden követelményét (szigorlatok, a védés feltételei) teljesíteniük kell.